Sürdürülebilirlik adına örnek bir girişim

Akıllı Hayat Akademisi

Zorlu Holding, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına önderlik edecek Akıllı Hayat Mimarları’nın bu alanda güncel bilgilerle donatılması ve dünyadaki sürdürülebilirlik gündemini ve örnek uygulamaları inceleyerek kendilerini geliştirmeleri için Akıllı Hayat Akademisi’ni hayata geçirdi. Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen programa katılan Akıllı Hayat Mimarları, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Çıktığı sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir rol üstlenen Akıllı Hayat Mimarları’nın güncel bilgilerle desteklenmesini, sürdürülebilirlik konusundaki literatüre hâkim olmasını ve ortak akılla farklı yaklaşımları inceleyerek dersler çıkarmasını destekleyen Zorlu Holding, sürdürülebilirlik ruhunun daha fazla içselleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla öncü bir eğitim girişimine imza attı. Sürdürülebilirlik Danışmanı S360’ın desteği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle hayata geçirilen Akıllı Hayat Akademisi, 1 Mart-18 Mayıs tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te, Nafi Baba Binası’nda gerçekleştirildi.

Akıllı Hayat Mimarları’nın kişisel gelişimine katkı sağlarken, onlara dünyadaki sürdürülebilirlik gündemi ve örnek uygulamalar konusunda da yeni ufuklar kazandıran Akıllı Hayat Akademisi, iki hafta boyunca Cuma ve Cumartesi günleri 6’şar saat olmak üzere, toplam 24 saatlik bir eğitim programından oluşturuldu. 30’ar kişilik 4 ayrı grup halinde düzenlenen eğitimlerde, farklı başlıklar altında katılımcılara sürdürülebilirlik konusunda bütüncül bir bakış açısı kazandırılması hedeflendi. Ayrıca bu alanda lider şirketlerden gelen katılımcıların desteğiyle iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.


Eğitimlere en az yüzde 80 katılım sağlayan Akıllı Hayat Mimarları katılım sertifikası almaya hak kazandı. Eğitim boyunca yapılan değerlendirmelerde başarı sağlayan katılımcılara ise, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından başarı sertifikası verildi.

EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?

AMACIN GÜCÜ, MARKA KONUMLANDIRMA VE PAZARLAMA

Son yıllarda şirketler sürdürülebilirlik çalışmalarına gerek kendi kararlarıyla, gerekse kamuoyu baskısıyla hız vermeye başladı. Artık iyi bir marka olmanın yalnızca kârlılıktan geçmediği günümüzde, tüketiciler markalardan çevresel, toplumsal ve ekonomik olaylara karşı duyarlı olmasını bekliyor. Ders kapsamında tüketicilerin değişen talepleri, şirketlerin bu taleplere verdiği cevaplar ve sürdürülebilirlik çalışmalarını pazarlama stratejilerine ve iletişimlerine nasıl aktardıkları ele alındı. Ders, katılımcılara mevcut tüketicileri ile yeni nesil tüketiciler arasında kıyaslama yapma olanağı sağlarken, onları iletişim kanallarını daha aktif kullanarak sürdürülebilirlik çalışmalarını nasıl daha iyi duyurabilecekleri konusunda bilgilendirdi.

GELECEK TRENDLERİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON VE TEKNOLOJİ

Günümüzde şirketler, rekabet avantajını elde tutmak için inovasyon ve teknolojiyi kurumsal DNA'larının yapı taşına dönüştürme çabasındalar. Değişen yaşam tarzları ve gelişen teknolojilerle birlikte dünyada dijital bir devrim gerçekleşiyor. Ders kapsamında, iş modellerini ve iş yapış şekillerini halihazırda etkileyen trendler ile gelecekte etkilemesi beklenen trendler tartışıldı. Katılımcılar, hem küresel trendler ve hızla değişen teknoloji bağlamında kendi iş modellerini gözden geçirme, hem de lider şirketlerin bu alandaki deneyimlerinden yararlanma olanağı buldular.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS

Ders kapsamında çevre ve topluma değer katan projelerin finanse edilmesi başta olmak üzere, sürdürülebilir finans kavramı farklı boyutlarıyla ele alındı.

KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK

Yeni ekonomik düzende şirketlerin kurumsal dayanıklılığını artırabilmesi için, inovasyon ve girişimcilik ruhunun yayılması ve iş yapış biçimlerinin daha dinamik bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Kurum İçi Girişimcilik dersi ile, şirketlerin çalışanlarını hem süreç iyileştirme hem de yeni fikirler geliştirme konusunda cesaretlendirmesinin önemi aktarıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR STRATEJİ

Sürdürülebilirlik kapsamına giren tüm konuların ana stratejiyle bütünleştirilmesi çabası, sürdürülebilirlik stratejisi olarak adlandırılıyor. Sürdürülebilirlik stratejisi ve başarılı bir sürdürülebilirlik stratejisinin hayata geçirilmesindeki gerekliliklerin paylaşıldığı derste, sürdürülebilirliği stratejilerine entegre eden şirketlerin risk ve fırsatları da nasıl daha etkin ve proaktif bir yaklaşımla yönettiği ve bunun marka değerine katkısı aktarıldı. Dersin katılımcılara sağladığı temel katkılardan biri de, Akıllı Hayat 2030 söylemini iş stratejilerine nasıl uygulayacakları konusunda fikir vermesiydi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERLİĞİ

Sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi, günümüzde yatırımcıların değerlendirme kriterlerinden biri haline geldi. Derste, üründen üretime, tedarik zincirinden satış sonrası operasyonlarına kadar sürdürülebilirliği değer zincirinin her halkasına entegre eden şirketlerin rekabet gücünü nasıl artırdığı ve bunun liderliğe sağladığı katkı aktarıldı.

WORKSHOP / INTERACTIVE SESSIONS

SİSTEM DÜŞÜNCESİ/ Planetary Boundaries (Gezegenin Sınırları)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEMELLERİ (SOSYAL, EKONOMİK, ÇEVRESEL TEMELLER)

Sürdürülebilirliğin üç bileşeni olan sosyal, ekonomik ve çevresel boyutların ne anlama geldiğinin, bunlar arasındaki ilişkinin ve dünyanın mevcut durumunun anlaşılmasına katkı sağlayan oturumda gezegensel limitler, donut ekonomisi ve sosyal etki yaratma gibi çerçeveler kullanılarak katılımcıların derinlemesine bilgi sahibi olması sağlandı. Aynı zamanda gerçekleştirilen tartışma oturumuyla, dünyanın ve insanlığın mevcut durumu, ekonomik, ekolojik ve sosyal krizlerin nedenleri ve bu konularda atılabilecek bireysel ve kolektif somut adımlar masaya yatırıldı.

DEĞİŞİM İÇİN SİSTEM DÜŞÜNCESİ

Sürdürülebilirliğin en temel meselelerinden birisi, karmaşık ve dinamik bir sistemle uğraşmak zorunda olmamız. Günümüze kadar gelen eğitim ve üretim anlayışı, organizasyonları silolar halinde örgütlenmeye yönelttiğinden, bunun sonucunda bütüncül yaklaşım yetileri ortadan kalktı. Sistem Düşüncesi’nin ele alındığı bu oturumda, bu bütüncül bakış açısının yakalanması, bir sistemin (organizasyonun) farklı bileşenleri arasındaki bağlantıların ve ilişkilerin anlaşılması, bu yolla da sürdürülebilirlik konuları gibi karmaşık meselelerin daha iyi anlaşılması gibi konularda katılımcılara katkı sağlandı. Sistem Liderliği, Karmaşık Sistemler ve Sürdürülebilirlik, Değişim için Sistemsel Düşünme gibi konularda bilgi paylaşılırken, aynı zamanda sistemlerin özellikleri ve sürdürülebilirlik meseleleri ile bağlantılarını anlatan bir oyun da sürece dahil edildi.